Pagalba
Pagrindinis Pagalba Tankis Masės dalis Masės dalis ir tankis Atominė masė Molio skaičiavimas Masės dalis junginyje Junginio formulė Hidratai Molinė koncentracija Reakcijos lygtys Pertekliaus nustatymas Išeigos skaičiavimas Formulynas Žodynėlis Literatūra

 

 

Apie tinklalapį 

  Kaip mokytis?

Apie tinklalapį 

Pateikiamas tinklalapis – chemijos uždavinių sprendimo mokymo priemonė. Tematika atspindi bendrojo lavinimo pagrindinės mokyklos (8 – 10 klasių) chemijos mokymo programoje numatytus uždavinius. 

Tinklalapį sudaro 12 temų, formulynas, žodynėlis, literatūra.

Tinklalapio tituliniame puslapyje pateikiamas temų sąrašas, kurį sudaro 12 temų:

 1. Tankis
 2. Masės dalis
 3. Masės dalis ir tankis
 4. Atominė masė
 5. Molio skaičiavimas
 6. Masės dalis junginyje
 7. Junginio formulė
 8. Hidratai
 9. Molinė koncentracija
 10. Reakcijos lygtys
 11. Pertekliaus nustatymas
 12. Išeigos skaičiavimas

Vienos temos struktūra  

Visų temų struktūra vienoda. Kiekvienoje temoje yra galimybė perskaityti uždavinių sprendimo bendrąjį algoritmą, pasinaudoti žinynu bei pateiktomis  teorinėmis žiniomis, formulėmis, uždavinių sprendimo pavyzdžiais, uždaviniais savarankiškam darbui.

Algoritmas –  aprašoma uždavinių sprendimo eiga. Ši eiga yra skirtinga skaičiuojant reakcijos lygtis (temos: reakcijos lygtys, pertekliaus nustatymas ir išeigos skaičiavimas) ir sprendžiant kitų temų uždavinius. 
Algoritmo peržiūrai naudojama nuoroda:

Uždavinių sprendimo eiga 

Toliau pateikiamas algoritmo pavyzdys:

 1. Nustatyti pradinius duomenis (kas duota).

 2. Nustatyti galutinius duomenis (rezultatus, ką reikia rasti).

 3. Parinkti tinkamą (-as) formulę (-es).

 4. Nustatyti tarpinius duomenis (ko dar reikės uždaviniui išspręsti).

 5. Nustatyti būdus (parinkti lenteles, formules) tarpinių duomenų paieškai.

 6. Patikrinti, ar suvienodinti naudojamų fizikinių dydžių matavimo vienetai.

 7. Atlikti reikalingus skaičiavimus pagal formules.

 8. Parašyti gautą atsakymą.

Žinynas –  pateikiamos lentelės, dydžių sąryšiai: 

 1. Periodinė elementų lentelė
 2. Rūgščių, bazių, druskų tirpumo lentelė
 3. Neorganinių junginių santykinių molekulinių masių lentelė
 4. Medžiagų tirpalų tankių lentelė
 5. Elektrinis neigiamumas pagal Polingą
 6. Konstantos
 7. Metalų reaktingumo eilė

Žinynas atveriamas pasirinkus nuorodą:Žinynas

Toliau pateikiamas Žinyne esančios informacijos pavyzdys: 

Elektrinis neigiamumas pagal Polingą

Teorija –  pateikiama pagrindinė teorinė medžiaga: taisyklės, apibrėžimai, pavyzdžiai.

Pateikiame teorijos pavyzdį:

Teorija

Molis – medžiagos kiekio vienetas, kuriame yra tiek atomų, molekulių, jonų, kiek 12 g anglies 12C izotopo. Jis žymimas raide n.

Pvz.:
Vandens tankis 20o C lygus 0,9982 g/ml
. Vandens tankis 4o C lygus 1 g/ml.

Formulės –  pateikiamos skaičiavimams reikalingos formulės.

Pateikiame formulių pavyzdį:

Formulės 

m –  masė     g     kg

Uždavinių pavyzdžiai –  pateikiami pagrindinių tipų uždavinių sprendimo pavyzdžiai.

Pateikiame pavyzdį:

Uždavinių sprendimo pavyzdžiai

Uždavinys 1

Apskaičiuokite vandens masės dalį CuSOx  5H2O.

Duota:Mr(H2O) = 18, 

             Mr(CuSOx 5H2O) = 250

Rasti: w(H2O)

Formulė: w(H2O) =  iMr(H2O) : Mr(hidrato)  x  100 %

Sprendimas:  

w(H2O) = 5  x  18  :  250  x  100 % = 36 %

Atsakymas:  vandens  masės dalis  – 36 %.

 

Uždaviniai –  tai mokytojo paruoštos  užduotys savarankiškam darbui. Kiekvienam uždaviniui pateikiamas teisingas atsakymas, tad galima pasitikrinti sprendimo teisingumą.

Pateikiame pavyzdį:

Uždaviniai savarankiškam darbui

1. Išmatavus 20,7 g sieros tūrį, jis yra 10 cm3. Raskite sieros tankį.

 Atsakymas

Kai kuriose temose rasite mintino skaičiavimo uždavinių. Pavyzdžiui:

Mintino skaičiavimo uždaviniai

1. Kiek svers 10 cm3 ir 0,1 cm3 geležinės vinys? Geležies tankis –  7,87 g/cm3.

Atsakymas

Mintino skaičiavimo ir savarankiško darbo uždavinių atsakymai pateikiami atskirame lange, kuris atveriamas pasirinkus nuorodą Atsakymas. Atsakymai šiame lange išdėstyti pagal temas. Pavyzdžiui:

Tankis

Nr.

Atsakymas

1. 78,7 g ir 0,787 g
2. 150 ml ir 1000 ml
3. nepakels, stiklainis svers 135,5 kg

Formulynas

Formulyne pateiktos visos uždavinių sprendimui naudojamos formulės. Pavyzdžiui:

Tankis

Medžiagos tankis: ς = m : v
   
                              ς –  tankis –  g/cm3, g/ml, g/l, kg/m3 

Medžiagos masė: m = v x ς
   
                           m –  masė –  g, kg 

Medžiagos tūris: v = m : ς
   
                            v –  tūris –  1ml = 1cm3, 1l = 1dm3, m3

 

Žodynėlis

Žodynėlyje paaiškinami pagrindiniai chemijos terminai. Jie išdėstomi abėcėlės tvarka:

A    C    D    H    J    K    L    M    R    S    T

Atomas – mažiausia chemiškai nedaloma medžiagos dalelė.

Atominis masės vienetas – tai dydis, lygus 1/12 anglies 12C izotopo masės daliai.

 

Literatūra

Pateikiamas uždavinių sprendimo mokymosi rekomenduojamos  literatūros sąrašas. Tai vadovėliai ir uždavinynai:

 1. R.H.Petrucci, W.S.Harwood. Bendroji chemija. Vilnius: Tvermė, 2000.

 2. I.Merkienė, Chemijos uždavinynas. Vilnius: Saulabrolis, 2000.

Kaip mokytis?

Norėdami savarankiškai išmokti spręsti chemijos uždavinius:

bullet

įsisavinkite teorijos pagrindus
bullet

nežinomas sąvokas suraskite ir pasitikslinkite žodynėlyje

bullet

išmokite pagrindines formules 

bullet

išnagrinėkite pateiktus tipinių uždavinių sprendimo pavyzdžius 

bullet

pabandykite išspręsti mintino skaičiavimo uždavinius
bullet

atsakymus pasitikrinkite 

bullet

išspręskite visus uždavinius, skirtus savarankiškam darbui
bullet

išsiaiškinkite uždavinio sprendimo eigą

bullet

spręsdami uždavinį, nepamirškite užrašyti, kas yra duota ir ką reikia rasti

bullet

nepamirškite matavimo vienetų, tai padės nustatyti kiekį, masę, tūrį ir kitus dydžius

bullet

naudokitės formulynu

bullet

spręsdami uždavinius pagal reakcijos lygtis, nepamirškite jų išlyginti– rašydami koeficientus, mases, tūrius paverskite moliais

bullet

periodinė elementų lentelė, esanti „žinyne“, padės suskaičiuoti junginių molines mases

bullet

rūgščių, bazių ir druskų tirpumo lentelė, esanti „žinyne“, padės nustatyti  reakcijos produktų agregatinę būsenę (nuosėdas, dujas)

bullet

medžiagų struktūrą padės išsiaiškinti cheminių elementų elektrinio neigiamumo pagal Polingą lentelė, esanti „žinyne“

bullet

pasitikrinkite kiekvieno uždavinio atsakymą

 Linkime sėkmės!

Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas. Pastabas ir pasiūlymus galite siųsti adresu:

 laimapran@delfi.lt 

Į puslapio pradžią