Smilga Antanas

Gimė 1865 m. rugsėjo 23 d. Panevėžyje - mirė 1920 m. sausio 30 d.

Visuomenės veikėjas.

Mokėsi Panevėžyje, Mintaujoje, Peterburge. Vertėsi prekyba. Dalyvavo lietuvių draugijų veikloje. Bendravo su profesoriais P.Būčiu, A.Dambrausku, Maironiu ir kt. 1895 m. rusų spaustuvininkų suvažiavime skaitė pranešimą apie lotyniškąsias raides lietuvių raštijoje. Rankraštį peržiūrėjo K.Jaunius, buvo išspausdinta. Nuo 1904 m. leido „Lietuvių laikraštį“. 1905 m. išėjo „Pradžiamokslis, sudėtas Lietuvos jaunuomenei“.